Standard usługi brokerskiej świadczonej przez Stowarzyszenie Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania – Instytucja Otoczenia Biznesu (KWS-LGD-IOB)

 PRZEBIEG REALIZACJI USŁUGI BROKERSKIEJ

1. Usługa Brokerska realizowana jest w dwóch etapach.

2.  Etap 1 składa się z następujących działań realizowanych przez Brokera:

a) Poszukiwanie i identyfikacja przedsiębiorców z sektora MMŚP zainteresowanych podjęciem współpracy badawczo-rozwojowej z jednostkami naukowymi;

b) Ocena kwalifikowalności przedsiębiorcy do świadczenia usługi brokerskiej;

c) Wstępne rozeznanie potrzeb rozwojowych przedsiębiorcy w zakresie innowacji technologicznych (produktowych lub procesowych);

d) Pomoc w nawiązaniu kontaktu pomiędzy przedsiębiorcą a uczelnią.

3. Następnym krokiem jest podpisanie Porozumienia o współpracy pomiędzy przedsiębiorcą a uczelnią. Porozumienie określać powinno zakres współpracy badawczo-rozwojowej.

4. Po podpisaniu Porozumienia, o który mowa w pkt. 3, Broker z zachowaniem procedury rozeznania rynku wyłania pracownika naukowo – dydaktycznego lub naukowego uczelni do przygotowania Założeń Techniczno – Ekonomicznych w części techniczno – technologicznej. Proponowany przez Brokera pracownik musi uzyskać akceptację przedsiębiorcy. Brak akceptacji musi być pisemnie umotywowany. W przypadku braku akceptacji przez, którąkolwiek ze stron procedura wyłaniania zostaje powtórzona. Ostateczną akceptacją będzie wpisanie jego nazwiska do Umowy.

5. Podsumowaniem etapu 1 Usługi Brokerskiej jest przygotowany przez Brokera raport końcowy, opisujący jego działania zrealizowane w etapie. Koniecznym załącznikiem do raportu jest poświadczona przez przedsiębiorcę na zgodność z oryginałem kopia Porozumienia o którym mowa w pkt. 3.

6. Etap 2 Usługi Brokerskiej składa się z następujących działań:

a) Zawarcie Umowy o świadczenie Usługi Brokerskiej pomiędzy przedsiębiorcą a KWS-LGD-IOB. Umowy będą zawierane na podstawie kolejności zawieranych Porozumień o współpracy, o których mowa w pkt. 3, przez przedsiębiorców zrekrutowanych przez danego Brokera. Umowa jest jednocześnie deklaracją przystąpienia przedsiębiorcy do usługi oraz zawiera wszelkie niezbędne dane. Wzór Umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Standardu.

b) Opracowanie Założeń Techniczno – Ekonomicznych dotyczących innowacji technologicznych (produktowych lub procesowych) możliwych do wdrożenia u przedsiębiorcy, przy wdrożeniu których niezbędne będzie wykorzystanie laboratoriów uczelnianych. Wzór Założeń Techniczno – Ekonomicznych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Standardu.

c) Przekazanie przez Brokera i pracownika uczelni Założeń Techniczno – Ekonomicznych przedsiębiorcy. Przekazanie to poprzedzone jest prezentacją możliwości wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacji opisanych w Założeniach Techniczno – Ekonomicznych.

7. Podstawą do rozliczenia Usługi Brokerskiej będzie podpisana przez przedsiębiorcę Karta wykonania doradztwa, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Standardu.