Finansowanie

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego prowadzone są dofinansowania jako wsparcie dla przedsiębiorstw.

Programy realizowane w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego

W zakresie programów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego skarbnicą wiedzy jest Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP)[1]. Oprócz tego, bardzo przydatny jest serwis DIP, czyli Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej[2], na którym publikowany jest między innymi harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w ramach RPO. Powinien on być swego rodzaju busolą w zakresie planowania strategicznego dla instytucji doradczej chcącej wspierać MŚP.

W perspektywie świadczenia usług w obszarze innowacji dla małych i średnich przedsiębiorstw, kluczowa jest Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i Innowacje, a w szczególności działania: 1.2 Innowacyjne Przedsiębiorstwa oraz 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP. Zgodnie z harmonogramem na rok 2019, należy zwrócić szczególną uwagę na:

Nazwa Opublikowanie ogłoszenia o konkursie: Planowany termin rozpoczęcia składania wniosków Typ projektów
Poddziałanie 1.2.1 konkurs horyzontalny 30.09.2019 19.11.2019 1.2.A. Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R
Poddziałanie 1.2.1 konkurs horyzontalny 30.09.2019 19.11.2019 1.2.A. Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R – tylko projekty realizowane w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
Poddziałanie 1.5.2
ZIT AW
1.10.2019 5.11.2019 1.5.A. Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP

Należy przy tym zauważyć, że dwa pierwsze pozycje w tabelce to de facto to samo, z rozróżnieniem osobnego konkursu dla projektów realizowanych w ramach NCBiR. Poddziałanie 1.2.1. dotyczy działalności B+R. Zgodnie z informacją z SZOOP,

a) […] Wsparcie mogą otrzymać projekty polegające m.in. na:

  • prowadzeniu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych,
  • innowacjach technologicznych (w tym pierwsze wdrożenie technologii),
  • opracowaniu linii pilotażowych,
  • opracowaniu demonstracyjnych prototypów (w ramach tego etapu prac B+R dokonana zostanie weryfikacja nowego rozwiązania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych i operacyjnych),
  • ocenie potencjału komercyjnego projektu itp.

O ile więc pierwsze 4 podpunkty są określone jako stosunkowo technologiczne i może być trudno o nie konkurować z wymienionymi wyżej podmiotami eksperckimi z dużym doświadczeniem w obszarze high tech, o tyle ocena potencjału komercyjnego projektu jako działanie stricte biznesowe może być osiągalne.

b) zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej (m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej).

W tym zakresie w szczególności pojawia się możliwość świadczenia usług brokeringowych, scoutingowych i doradczych w zakresie wdrażania innowacji.

Jeśli zaś chodzi o poddziałanie 1.5.2 to zakres możliwości jest znacznie szerszy. Zgodnie z SZOOP, projekty ubiegające się o dofinansowanie powinny realizować takie punkty jak:

  • wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług;
  • dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

Co może dotyczyć w zasadzie każdego ambitnego MŚP, które chce dalej się rozwijać.

Nie ma niestety w harmonogramie na 2019r. programów z poddziałań 2.3, 2.4, dotyczących specjalistycznych usług doradczych, ale należy również ten obszar wziąć pod uwagę gdy ukaże się harmonogram na rok 2020.

Programy realizowane w ramach POIR

Analogicznie do serwisu DIP dla projektów regionalnych, szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu projektów realizowanych w ramach POIR można odszukać w sekcji Nabory Wniosków w serwisie POIR[3]. Z aktualnych i zaplanowanych konkursów w szczególności należy zwrócić uwagę na te realizowane w poddziałaniu 2.3, a w szczególności: 2.3.2: Bony na Innowacje, 2.3.5: Design dla przedsiębiorców, 2.3.4: Ochrona własności przemysłowej. Pierwsze dwa będą szczególnie pasujące do zaproponowanej grupy docelowej, czyli MŚP w branżach zakwaterowania i gastronomii oraz żywności wysokiej jakości.