Szkolenia i doradztwo

Zaproszenie na szkolenie

W dniu 22 października 2019 r. o godz. 10.00, w siedzibie KWS-LGD – Lutynia 24; 57-540 Lądek Zdrój – zapraszamy przedsiębiorców/instytucje/organizacje zainteresowane budowaniem konkurencyjności dzięki kreowaniu innowacyjnych produktów/usług na szkolenie. W ramach szkolenia zostaną Państwu przekazane informacje na temat źródeł dofinansowania ze środków unijnych w ramach następujących programów:

 

  1. Horyzont 2020
Numer i nazwa Działania/Poddziałania Planowany termin naboru Wnioskodawcy Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursów
EFRR/EFS*
Instytucja ogłaszająca konkurs
EIC Accelerator CUT OFFS:

9 października 2019

8 stycznia 2020

18 marca 2020

19 maja 2020

7 października 2020

Mikro, małe lub średnie firmy (lub konsorcja narodowe lub międzynarodowe, które składają się z MŚP), które:

·         wykazują wysoki potencjał do wzrostu,

·         mają innowacyjną technologię, produkt lub usługę i zamierzają wdrożyć je na rynek europejski i globalny.

Zaproponowane innowacyjne rozwiązanie powinno adresować konkretny problem lub lukę na rynku oraz cechować się wysoką gotowością technologiczną (Technology Readiness Level – TRL 6) – „Demonstracja produktu – dokonano demonstracji w warunkach zbliżonych do rzeczywistych”

Przetestowanie w praktyce planowanego rozwiązania/produktu/usługi aż do momentu, kiedy będzie ono gotowe do komercjalizacji (skalowanie, demonstracja, miniaturyzacja, replikacja oraz powielanie rynkowe). Komisja Europejska

 

  1. Programy Krajowe
Numer i nazwa Działania/Poddziałania Planowany termin naboru Wnioskodawcy Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursów
EFRR/EFS*
Instytucja ogłaszająca konkurs
Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek ogłoszenie konkursu 30 sierpnia 2019 r. rozpoczęcie naboru wniosków 1 października 2019 r. zakończenie naboru wniosków 31 października 2019 r. Mikro, małe lub średnie firmy, które:

·         zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy,

·         przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż 600 tys. zł (mikro i małe firmy) lub nie niższe niż 1 mln zł (średnie firmy),

·         prowadziły lub prowadzą prace badawczo-rozwojowe, zleciły wykonanie takich prac lub zakupiły wyniki i jednocześnie wyniki tych prac są kluczowe dla nowego produktu lub usługi.

 

Wsparcie projektów MŚP, obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług z zachowaniem preferencji dla KIS. 850 mln PARP

 

 

  1. Programy regionalne:
Numer i nazwa Działania/Poddziałania Planowany termin naboru Wnioskodawcy Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursów
EFRR/EFS*
Instytucja ogłaszająca konkurs
Poddziałanie 1.2.1 konkurs horyzontalny opublikowanie ogłoszenia o konkursie:
16 grudzień 2019 r.
planowany termin rozpoczęcia składania wniosków:
30 stycznia  2020 r.
• przedsiębiorcy  (w tym przedsiębiorcy typu spin-off)
• konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym                                  z organizacjami  pozarządowymi
• konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/ szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty
1.2.A. Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R 99 984 960 DIP
Poddziałanie 1.2.1 konkurs horyzontalny opublikowanie ogłoszenia o konkursie:
30  września 2019 r.
planowany termin rozpoczęcia składania wniosków:
19 listopada 2019 r.
• przedsiębiorcy  (w tym przedsiębiorcy typu spin-off)
• konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym                                  z organizacjami  pozarządowymi
• konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/ szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty
1.2.A. Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R

W konkursie mogą być zgłaszane tylko projekty wpisujące się w agendę badawczą DOLNOŚLĄSKA STREFA TECHNOLOGII BIOMEDYCZNYCH w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia z NCBiR

50 207 040 DIP
Poddziałanie 1.2.1 konkurs horyzontalny opublikowanie ogłoszenia o konkursie:
21 lutego 2019 r.
planowany termin rozpoczęcia składania wniosków:
22 marca 2019 r.
• MŚP
• konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/ szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty
1.2.Ca Usługi dla przedsiębiorstw – profesjonalne usługi proinnowacyjne świadczone przez instytucje otoczenia biznesu 15 448 320 DIP

 

 

Potwierdzenie udziału w szkoleniu proszę przesłać na adres mailowy: biuro@kws.org.pl, lub potwierdzić telefonicznie pod nr 748148159 do dnia 15 października 2019 r.