Projekty badawcze i rozwój innowacji

Nabory

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Oś priorytetowa 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”  Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa” Poddziałanie 1.2.1 „Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny”

Schemat 1.2 A „Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R”

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Przedmiotem konkursu są typy projektów w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje RPO WD 2014-2020 określone dla Działania 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałania nr 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny, którego celem szczegółowym jest zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw,  Schemat 1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R polegająca na:

  • prowadzeniu prac rozwojowych (eksperymentalnych prac rozwojowych)1,
  • wdrożeniu wyników tych prac (tylko w przypadku MŚP), rozumianym jako wprowadzenie wyników eksperymentalnych prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej beneficjenta-przedsiębiorcy lub konsorcjanta będącego przedsiębiorcą poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników.

Status naboru: Zakończony
Termin naboru: od 19.11.2019 do 31.01.2020

Link to pełnej treści ogłoszenia

1.1 Sektorowe programy B+R – INNOSHIP II, Inteligentny Rozwój

Na co można otrzymać dofinansowanie: Projekt, który obejmuje badania przemysłowe i  prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych, nie może uzyskać dofinansowania). Elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe.

Status naboru: zakończony
Termin naboru: od 17.06.2019 do 16.09.2019

1.1 Sektorowe programy B+R – INNOSHIP II, Inteligentny Rozwój

Na co można otrzymać dofinansowanie: Projekt, który obejmuje badania przemysłowe i  prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych, nie może uzyskać dofinansowania). Elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe.

Status naboru: zakończony
Termin naboru: od 17.06.2019 do 16.09.2019