STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADCZEJ O CHARAKTERZE PROINNOWACYJNYM -DORADZTWO WE WDROŻENIU INNOWACJI – dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców

I. Zasady realizacji usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym – Doradztwo we wdrożeniu innowacji – zapewnianej przez KWS-LGD-IOB:

1. Wszystkie usługi realizowane są na podstawie pisemnej umowy o świadczenie usługi zawartej pomiędzy KWS-LGD-IOB a usługobiorcą, w której określone są, co najmniej: zakres prac (lista komponentów), które zostaną zrealizowane, sposób i termin ich realizacji, personalia osób/osoby odpowiedzialnej ze strony KWS-LGD-IOB za prawidłową realizację usługi, kwalifikacje osób realizujących usługę, forma przygotowania raportu lub innego dokumentu potwierdzającego wywiązanie się stron z umowy, szczegółowa wycena oraz koszt usługi (jeżeli dotyczy).

2. Usługa KWS-LGD-IOB może być realizowana przez więcej niż jedną IOB, w takim przypadku w umowie o świadczenie usługi należy wskazać dodatkowo:

2.1 nazwę Ośrodka IOB odpowiedzialnego za prawidłową realizację usługi,

2.2 dane wszystkich IOB zaangażowanych w świadczenie usługi oraz

2.3 zakres prac (listę komponentów) za jaki odpowiedzialne są poszczególne IOB.

3. Jeżeli usługa KWS-LGD-IOB jest współfinansowana ze środków publicznych, KWS-LGD-IOB:

3.1 przed rozpoczęciem procesu jej świadczenia, informuje usługobiorcę, z jakiego źródła pochodzą te środki oraz o szczegółowych zasadach, na jakich wsparcie to jest udzielane, w tym zwłaszcza o jego maksymalnej wysokości i wysokości ewentualnej pomocy de minimis, jaką może otrzymać usługobiorca,

3.2 w dniu podpisania umowy, o której mowa w ust. 1 wystawia usługobiorcy zaświadczenie o udzieleniu pomocy publicznej lub pomocy de minimis.

4. Po zakończeniu realizacji usługi KWS-LGD-IOB lub pojedynczego jej etapu, KWS-LGD-IOB jest zobowiązany pozyskać od usługobiorcy wypełnioną ankietę zadowolenia z usługi.

5. Usługa KWS-LGD-IOB składa się z dwóch etapów:

Etap I – Audyt innowacyjności:

6. Definicja:

6.1 Ocena potencjału i potrzeb usługobiorcy w zakresie możliwości i potrzeb wdrożenia nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), nowego lub istotnie ulepszonego procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w przyjętych przez przedsiębiorstwo zasadach działania, w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem.

7. Zakres:

7.1 Pełny zakres przedmiotowy audytu innowacyjności obejmuje 13 komponentów[1], w tym:

7.1.1    Komponenty obowiązkowe:

A0: Analiza możliwości zaspokojenia potrzeby zgłoszonej przez przedsiębiorcę;

Al.l: Analiza pozycji rynkowej;

A2.1: Analiza modelu biznesowego;

A3.1: Analiza finansowa;

A4.1: Analiza organizacji i zarządzania;

A5.1: Analiza dojrzałości technologicznej.

7.1.2   Komponenty fakultatywne:

A1.2: Rozszerzona analiza pozycji rynkowej;

A2.2: Rozszerzona analiza modelu biznesowego;

A3.2: Rozszerzona analiza finansowa;

A4.2: Rozszerzona analiza organizacji i zarządzania;

A5.2: Rozszerzona analiza dojrzałości technologicznej;

A6: Analiza zarządzania zasobami ludzkimi;

A7: Analiza innowacyjności produktowo – marketingowej

8. Przebieg:

8.1 KWS-LGD-IOB uzgadnia z usługobiorcą zasady realizacji audytu innowacyjności, w tym w szczególności jego zakres rzeczowy, tj. zestaw komponentów, które zostaną zrealizowane przez KWS-LGD-IOB na rzecz usługobiorcy – ustalenia te zapisywane są w umowie o świadczenie usługi.

8.2 Realizując Etap I usługi, KWS-LGD-IOB wykonuje na rzecz usługobiorcy komponenty, o których mowa w umowie o świadczenie usługi, w tym wszystkie komponenty obowiązkowe, o których mowa w punkcie 7.1.1 oraz dowolną liczbę komponentów fakultatywnych, o których mowa w punkcie 7.1.2.

8.3 W terminie 21 dni po zrealizowaniu wszystkich zaplanowanych w umowie komponentów, KWS-LGD-IOB przygotowuje raport zawierający m.in.:

8.3.1 streszczenie menedżerskie, tj.: krótki opis usługobiorcy, przedstawienie pytania badawczego lub hipotezy dotyczących zidentyfikowanych potrzeb i możliwości rozwojowych usługobiorcy, listę przeprowadzonych analiz (zalecana objętość około 1 strona formatu A4);

8.3.2 co najmniej dwie rekomendacje dotyczące wdrożenia w przedsiębiorstwie usługobiorcy dwóch innowacji, wraz z uzasadnieniem dla każdej z nich. Jeżeli nie jest możliwe przedstawienie dwóch rekomendacji KWS-LGD-IOB zamieszcza w raporcie wyjaśnienie, dlaczego stworzenie tych rekomendacji (lub jednej z nich) było niemożliwe (zalecana objętość około 2 strony formatu A4);

8.3.3 informacje na temat: daty przeprowadzenia audytu innowacyjności, osób uczestniczących w jego realizacji ze strony KWS-LGD-IOB i usługobiorcy oraz czasu jego trwania;

8.3.4 załączniki: w tym przede wszystkim raporty ze zrealizowanych komponentów (zalecana objętość – około 20 do 35 stron formatu A4 – uzależniona jest od liczby analiz).

8.4    KWS-LGD-IOB przekazuje usługobiorcy raport, o którym mowa w punkcie 8.3 w ciągu 10 dni od zakończenia prac nad tym raportem. Przekazanie to poprzedzone jest prezentacją wyników audytu oraz wynikających z niego rekomendacji dotyczących możliwości wdrożenia w przedsiębiorstwie usługobiorcy innowacji, która przeprowadzana jest w siedzibie usługobiorcy bądź KWS-LGD-IOB.

9. Rezultat

9.1 Rezultatem Etapu I jest raport, o którym mowa w punkcie 8.3.

10. Rozliczenie

10.1 Podstawą do rozliczenia realizacji Etapu I jest podpisany przez usługobiorcę protokół odbioru zawierający, co najmniej potwierdzenie:

10.1.1 realizacji poszczególnych komponentów Etapu I usługi;

10.1.2 odbioru raportu, o którym mowa w punkcie 8.3;

10.1.3 należytego wykonania przez KWS-LGD-IOB Etapu I usługi.

Etap II – Doradztwo we wdrożeniu innowacji

11. Definicja:

11.1 Doradztwo we wdrożeniu innowacji służącej rozwojowi przedsiębiorstwa przez poprawę istniejącego lub wdrożenie nowego produktu (wyrobu lub usługi), procesu, metody marketingowej lub metody organizacyjnej w zakresie zasad działania przedsiębiorstwa, organizacji miejsca pracy lub relacji z otoczeniem, polegającej na przekazaniu informacji oraz procedur niezbędnych, aby jeden podmiot był w stanie powielać pracę innego podmiotu lub stosować rozwiązania będące w posiadaniu innego podmiotu lub stosować rozwiązania nowe zaprojektowane na swoje potrzeby przez inny podmiot.

12. Zakres

Zakres przedmiotowy Etapu II obejmuje 20 komponentów:

D1: Analiza alternatywnych ścieżek rozwoju;

D2: Uszczegółowienie wybranej ścieżki rozwoju;

D3.1: Opracowanie szczegółowego modelu finansowego;

D3.2: Analiza scenariuszy i czynników jakościowych dla modelu finansowego;

D4: Identyfikacja możliwych do wdrożenia technologii;

D5: Poszukiwanie i nawiązanie kontaktu z dostawcą technologii;

D6: Wsparcie w opracowaniu dokumentacji funkcjonalnej;

D7.1: Przygotowanie negocjacji z dostawcą technologii;

D7.2: Wsparcie w procesie negocjacji z dostawcą technologii;

D8.1: Końcowa weryfikacja kształtu umowy;

D8.2: Wsparcie w przygotowaniu umowy;

D9.1: Opracowanie szczegółowego planu wdrożenia;

D9.2: Analiza ryzyka wdrożenia;

D10: Wsparcie w pilotażowym wdrożeniu rozwiązania;

D11: Wsparcie we wdrożeniu pełnego rozwiązania;

D12: Analiza wpływu wdrożenia na środowisko naturalne;

D13.1: Wsparcie w projekcie rozwoju zasobów ludzkich;

D13.2: Stworzenie systemu motywacyjnego;

D14.1: Wsparcie zarządzania własnością intelektualną;

D14.2: Przygotowanie strategii zarządzania własnością intelektualną;

13. Przebieg

13.1 Podstawą do rozpoczęcia realizacji Etapu II są rekomendacje wynikające z raportu z Etapu I usługi, o których mowa w punkcie 8.3.2. W przypadku jeśli Etap I został zrealizowany przez inny podmiot, także przez inny IOB, jego wyniki podlegają weryfikacji przez KWS-LGD-IOB rozpoczynający realizację Etapu II usługi. Weryfikacja następuje w ramach realizacji komponentu D1: Analiza alternatywnych ścieżek rozwoju.

13.2 Jeżeli Etap II rozpoczyna się później niż w przeciągu sześciu miesięcy od zakończenia realizacji Etapu I usługi, tj. podpisania przez usługobiorcę protokołu, o którym mowa w punkcie 10.1, KWS-LGD-IOB ma obowiązek zweryfikować i w razie potrzeby zaktualizować dane i rekomendacje zawarte w raporcie z Etapu I.

13.3 KWS-LGD-IOB uzgadnia z usługobiorcą zasady realizacji Etapu II, w tym w szczególności jego zakres rzeczowy, tj. zestaw komponentów, które zostaną zrealizowane przez KWS-LGD-IOB na rzecz usługobiorcy – ustalenia te zapisywane są w umowie o świadczenie usługi.

13.4 Realizując Etap II usługi, KWS-LGD-IOB wykonuje na rzecz usługobiorcy komponenty, o których mowa w umowie o świadczenie usługi.

  1. Rezultat

14.1 Rezultatem realizacji Etapu II jest:

14.1.1 podjęcie przez usługobiorcę współpracy z innym podmiotem (potwierdzone podpisaniem przez strony stosownej umowy), w szczególności jednostką naukową w rozumieniu przepisów o zasadach finansowania nauki, mającej na celu opracowanie na wyłączne potrzeby tego usługobiorcy rozwiązania innowacyjnego (w tym unowocześnienia lub istotnego ulepszenia rozwiązania posiadanego już przez usługobiorcę), lub

14.1.2 nabycie przez usługobiorcę od innego podmiotu (na podstawie zawartej przez strony stosownej umowy), w szczególności jednostki naukowej, rozwiązania innowacyjnego lub prawa do jego wykorzystywania w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, mającego postać gotowego rozwiązania, w szczególności maszyny lub urządzenia.

15. Rozliczenie

15.1 Podstawą do rozliczenia Etapu II usługi jest podpisany przez usługobiorcę protokół odbioru zawierający, co najmniej potwierdzenie:

15.1.1 realizacji wszystkich zapisanych w umowie o świadczenie usługi komponentów Etapu II usługi;

15.1.2 podjęcia przez usługobiorcę współpracy, o której mowa w punkcie 14.1.1 lub

15.1.3 zawarcia umowy nabycia przez usługobiorcę gotowego rozwiązania innowacyjnego, o którym mowa w punkcie 14.1.2;

15.1.4 należytego wykonania przez KWS-LGD-IOB Etapu II usługi.