Standard usługi doradczej  – asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej świadczonej przez Stowarzyszenie Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania – Instytucja Otoczenia Biznesu (KWS-LGD-IOB)_

Do usługi doradczej – asysty w rozpoczynaniu działalności gospodarczej kierowani są klienci, którzy po skorzystaniu z usługi informacyjnej są gotowi i zdecydowani na założenie działalności gospodarczej. Może się zdarzyć, że po usłudze informacyjnej klient zrezygnuje lub nie jest gotowy do założenia działalności gospodarczej.

A. Usługa doradcza – asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej składa się z:

  1. wstępnej diagnozy potrzeb klienta,
  2. konsultacji nt. profilu planowanej działalności,
  3. analizy SWOT planowanej działalności,
  4. analizy form i źródeł finansowania działalności,
  5. pomocy w przygotowaniu biznesplanu,
  6. wyboru formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej,
  7. przygotowania dokumentów niezbędnych do rejestracji działalności gospodarczej,
  8. pomocy w rejestracji działalności gospodarczej w bazie CEIDG oraz dokonywania zmian w dalszym etapie jej prowadzenia.

B. Realizacja usługi doradczej – asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej:

 1. Diagnoza ma na celu ustalenie potrzeb klienta oraz najważniejszych problemów dotyczących rozpoczynania działalności gospodarczej.
 1. Konsultacje nt. profilu zakładanej działalności obejmują:
  1. analizę pomysłu na biznes (branża, zakres działalności, planowana wielkość firmy, forma prowadzonej działalności, miejsce siedziby, cel i matryca logiczna ),
  2. określenie typu działalności (koncesjonowana, regulowana, licencjonowana, wymagająca zezwolenia lub zgody, objęta obowiązkiem posiadania określonych kwalifikacji zawodowych),
  3. analizę otoczenia konkurencyjnego (najbliższe otoczenie, makro otoczenie, obszar docelowego rynku),
  4. analizę zasobów niezbędnych do założenia działalności gospodarczej,
  5. sprofilowanie działalności w otoczeniu konkurencyjnym (wyodrębnienie niszy rynkowej, zdiagnozowanych potrzeb klientów itp.),
  6. określenie etapu przygotowawczego założenia działalności gospodarczej.
 1. Analiza SWOT planowanej działalności obejmuje:
  1. silne i słabe strony działalności,
  2. szanse i zagrożenia.
 1. Analiza form i źródeł finansowania działalności gospodarczej obejmuje:
  1. wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania działalności (środki własne, pożyczka, kredyt, venture capital, obligacje, leasing, franchising, dotacje UE, itp.),
  2. wady i zalety poszczególnych źródeł finansowania w odniesieniu do planowanej działalności gospodarczej,
  3. rachunek ekonomiczny planowanej działalności gospodarczej z wykorzystaniem kilku źródeł finansowania,
  4. procedurę wniosku kredytowego – analiza procedur konkretnego banku wybranego bądź preferowanego przez klienta (wymagania, najczęstsze zabezpieczenia),
  5. procedurę finansowania ze środków UE (dostępne programy oraz działania na rozpoczęcie działalności gospodarczej),
  6. inne źródła finansowania rozpoczęcia działalności gospodarczej.
 1. Doradztwo w przygotowaniu biznesplanu obejmuje:
  1. utworzenie wraz z klientem struktury biznesplanu,
  2. przeanalizowanie struktury biznesplanu klienta (plan wykonawczy, informacja o firmie, opis produktów lub usług, analiza rynkowa, strategia i wdrażanie, opis sposobu zarządzania firmą, plan finansowy),
  3. wskazanie źródeł zbierania informacji do biznesplanu,
  4. analizę przygotowanego przez klienta biznesplanu pod kątem ewentualnych błędów oraz zarządzania za pomocą biznesplanu,
  5. wskazanie dodatkowych narzędzi pomocnych w przygotowaniu biznesplanu (literatura, programy internetowe itp.).
 1. Doradztwo przy wyborze formy organizacyjno-prawnej planowanej działalności gospodarczej obejmuje:
  1. określenie planowanej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej (jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczona odpowiedzialnością, spółka akcyjna, spółdzielnia),
  2. określenie organów zarządzających poszczególnych form organizacyjnych,
  3. omówienie elementów umowy spółki,
  4. wskazanie najważniejszych elementów aktu notarialnego przy zawieraniu umowy spółki kapitałowej,
  5. omówienie zasad planowania zatrudnienia,
  6. omówienie stosunku pracy (rodzaje umów o pracę, podstawowe zasady dotyczące wynagrodzenia pracownika, obowiązki pracownika i pracodawcy, podstawowe dokumenty zgłoszeniowe dot. rozliczeń – DRA RMUA oraz ubezpieczenia ZUA, składki na ZUS, FP, FGŚP, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych),
  7. omówienie umowy zlecenia i umowy o dzieło,
  8. omówienie procedur uzyskania zezwoleń, koncesji itp.
 1. Przygotowanie dokumentów do rejestracji działalności gospodarczej obejmuje:
  1. doradztwo przy określeniu przedmiotu działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD),
  2. doradztwo przy wyborze formy opodatkowania przedsiębiorstwa (wady i zalety poszczególnych form opodatkowania),
  3. doradztwo w zakresie wyboru formy prowadzenia księgowości (samodzielne prowadzenie księgowości lub wybór biura rachunkowego, wady i zalety każdego rozwiązania),
  4. przedstawienie procedury rejestracji działalności gospodarczej w CEIDG oraz zakresu wprowadzania zmian w dalszej działalności gospodarczej, przedstawienie zakresu usług na platformie ePUAP, zasad korzystania z zaufanego profilu ePUAP oraz podpisu elektronicznego,
  5. przedstawienie procedury rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
  6. pomoc w przygotowaniu wniosku o wpis do CEIDG lub o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
  7. wypełnienie wniosku o rejestrację w CEIDG wraz z klientem.

Realizacja usługi asysty w rozpoczynaniu działalności gospodarczej obejmuje 16 godzin doradztwa świadczonego przez konsultanta na rzecz klienta planującego założenie działalności gospodarczej.

Przed rozpoczęciem świadczenia usługi klient zostaje poinformowany o maksymalnym czasie trwania usługi do 16 godzin, cenie i warunkach finansowania, o zachowaniu poufności wszystkich informacji przekazanych przez klienta oraz o konieczności zawarcia umowy, stanowiącej podstawę do świadczenia usługi doradczej.

Po przeprowadzeniu diagnozy potrzeb biznesowych klienta, na podstawie formularza diagnozy,  zostaje zawarta pisemna umowa  z klientem, która zawiera:

  1. zakres i sposób realizacji usługi,
  2. zasady wprowadzania zmian w zakresie i sposobie realizacji usługi,
  3. sposób przekazywania klientowi wyników realizacji usługi,
  4. określenie wartości usługi oraz sposobów płatności, w tym udział ze środków publicznych oraz wkładu własnego klienta – jeżeli dotyczy,
  5. osobę do kontaktu ze strony klienta z podaniem sposobu kontaktu (telefon, e-mail),
  6. informacje o konieczności poddania się działaniom monitorującym,
  7. termin wykonania usługi,
  8. formularz diagnozy z opisem rekomendowanych działań i zaleceń dla klienta (załącznik do umowy),
  9. wzór protokołu odbioru usługi (załącznik do umowy).

Rezultatem usługi doradczej jest złożenie wniosku o rejestrację działalności gospodarczej.

Wykonanie usługi poświadczone będzie protokołem odbioru usługi doradczej.

Usługa doradcza – asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej jest nieodpłatana, trwającą do 16 godzin. Z usługi doradczej klient może skorzystać raz w pełnym wymiarze czasowym. Po wykonaniu usługi i podpisaniu protokołu odbioru na podstawie ankiety zbadana zostanie opinia klienta odnośnie do jakości wykonanej usługi.

Produktem usługi doradczej w poszczególnych obszarach będzie:

 1. Konsultacje profilu zakładanej działalności:
  1. określenie branży, wielkości, formy prowadzonej działalności zgodnie z profilem działalności zakładanej przez klienta, które zostaną umieszczone we wniosku rejestracyjnym,
  2. wskazanie niezbędnych dokumentów wymaganych do prowadzenia działalności, pomoc w złożeniu wniosku o koncesję, licencję, zezwolenie itp.,
  3. określenie etapów przygotowania rozpoczęcia działalności – wskazanie niezbędnych dokumentów do zgromadzenia przed złożeniem wniosku o rejestrację,
  4. inne wynikające z procesu doradztwa.
 1. Analiza SWOT planowanej działalności:
  1. zdefiniowanie silnych i słabych stron działalności,
  2. zdefiniowanie szans i zagrożeń.
 1. Analiza form i źródeł finansowania działalności gospodarczej:
  1. przygotowanie wniosku kredytowego, wniosku o pożyczkę itp.,
  2. przygotowanie rachunku ekonomicznego przedsięwzięcia planowanej działalności, przy optymalnych źródłach finansowania,
  3. inne wynikające z procesu doradztwa.
 1. Doradztwo w przygotowaniu biznesplanu:
  1. przygotowanie biznesplanu przez klienta przy wsparciu doradczym konsultanta,
  2. przyjęcie działań reklamowych i marketingowych nowego przedsiębiorcy,
  3. określenie niezbędnych działań wizerunkowych nowego przedsiębiorcy,
  4. inne wynikające z procesu doradztwa.
 1. Doradztwo przy wyborze formy organizacyjno-prawnej działalności gospodarczej:
  1. uzasadnienie wyboru przez klienta formy organizacyjno – prawnej prowadzenia działalności gospodarczej,
  2. opiniowanie zapisów umowy spółki,
  3. przygotowanie wzoru umowy o pracę, umowy o dzieło i umowy zlecenia,
  4. inne wynikające z procesu doradztwa.
 1. Przygotowanie dokumentów do rejestracji działalności gospodarczej:
  1. wybór PKD, formy opodatkowania oraz sposobu prowadzenia księgowości przez klienta przy wsparciu doradczym konsultanta,
  2. przygotowanie wniosku o rejestrację działalności.
 1. Rejestracja działalności gospodarczej w CEIDG
  1. wypełniony formularz CEIDG 1,
  2. dokonanie wpisów zmieniających w bazie CEIDG,
  3. wykorzystanie profilu zaufanego ePUAP i podpisu elektronicznego w rejestracji oraz korzystaniu z usług platformy ePUAP.